INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022

Cloudware Polska Sp. z o.o.

Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warsaw

NIP: 7010244049

KRS: 0000360267

 

Celem sporządzenia przez Cloudware Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W Spółce obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków jaki i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki poprzez sprawowanie kontroli oraz udzielanie konsultacji w zakresie przepisów podatkowych.

Spółka dbała o dochowanie należytej staranności w odniesieniu do swoich rozliczeń podatkowych oraz o minimalizację potencjalnego ryzyka podatkowego poprzez monitorowanie podejścia organów podatkowych do wybranych kwestii podatkowych.

Powyższe cele Spółka realizuje także poprzez przekazanie prowadzenia ksiąg podatkowych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, który prowadzi rozbudowany system księgowy umożliwiający ewidencjonowanie gromadzonych danych oraz pozwalający na prawidłowe przygotowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej  w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt.1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka dokładała starań aby terminowo składać wszelkie deklaracje, formularze i informacje podatkowe, jak również aby dotrzymywać terminów płatności podatków.

Głównymi podatkami, w ramach których Spółka realizowała obowiązki, są podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od towarów i usług (VAT). Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności wartość przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, dochodu podatkowego czy należnego podatku są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Spółka realizowała obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R).

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W 2022 r. Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku tym nie wystąpił obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W 2022 r. Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W 2022 r. Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych oraz nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości.

Interpretacje ogólne, interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe, wiążące informacje akcyzowe

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W 2022 r. Spółka na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków, nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych oraz nie pobierała i nie odprowadzała podatków.

 

en_USEN

This website uses cookies to provide services at the highest level.

By continuing to use the site, you agree to their use.