Polityka Prywatności
§ 1
Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania
przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również
wykorzystywanie plików cookies.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art.
13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych.
I – Administrator:
Administratorem Twoich danych jest Cloudware Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-757, ul.
Pory 59, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000360267, posługująca się numerem NIP 7010244049, oraz adresem e-mail rodo@cloudware.pl (dalej
zwana „ADO”).
II-Inspektor Ochrony Danych:
Od 25 maja 2018 roku będziesz mogła/mógł kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
jest dostępnym pod oraz adresem e-mail rodo@cloudware.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
III-Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:
Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
który stanowi:
1. zarządzania Stroną,
2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników,
3. prowadzenie analiz statystycznych,
4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w
związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o
zagrożeniach dla Twojej prywatności

IV – Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek
będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej usługi
hostingowe.

IV – Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:
1. analizy Twojej aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas
2. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych
4. prowadzenie analiza statystycznych – przez okres 30 dni od daty ich zebrania
5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w
związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o
zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia.
V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:
Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI – Twoje prawa:
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
1. dostępu do swoich danych i kopii danych,
2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
3. prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać
ich usunięcia,
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych
osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich
przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do
dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu,
możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów
marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu
administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania
możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli
podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na
którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz
uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
6. Prawo do przenoszenia danych
prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w
ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego
administratora danych.
7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane
niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego organu nadzorczego,
8. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją
w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli
nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie
zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa podanie możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich
danych.
Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

§ 2
Pliki cookies

1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku
“Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze,
telefonie) plików cookies.
2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na
Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki
cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony.
Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem
ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies
znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo).
Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO
przechowuje je przez okres do pięciu lat.
4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w
celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów
statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.