NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Branża IT jest coraz bardziej skomplikowana, dlatego firmy potrzebują dzisiaj spójnego zarządzania środowiskiem oraz zasobami. Wypracowana koncepcja powinna usprawniać obsługę systemów dowolnej wielkości i złożoności, a jednocześnie tworzyć środowisko przyjazne dla użytkowników, opisywane zrozumiałym dla wszystkich językiem i pojęciami. W Cloudware Polska proponujemy koherentną wizję zarządzania środowiskiem IT opartą na trzech filarach:

  • Service Desk – do rejestracji i obsługi zgłoszeń pochodzących od użytkowników oraz aplikacji
  • Asset Management – do sprawnego zarządzania materialnymi i niematerialnymi zasobami
  • CMDB – do modelowania środowiska IT, w szczególności usług przez nie świadczonych

Powyższe rozwiązania pozwalają na efektywne zarządzanie IT w kontekście jego architektury, bezpieczeństwa, dostępności oraz kosztów. Dzięki dużej elastyczności, narzędzia stworzonego przez Cloudware Polska dostosowują się do bieżących potrzeb organizacji  i sprawiają, że firma może sprostać wyzwaniom, jakie pojawią się w przyszłości.

Infrastruktura IT jest obecnie kluczowa dla działania i rozwoju przedsiębiorstw w niemal każdej branży. Sprawne współdziałanie środowiska informatycznego z otoczeniem biznesowym przesądza o sukcesie firmy i jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Wdrażając aplikacje Service Desk Klienci oczekują, że relacje usługowe między systemami dostarczanymi przez IT a użytkownikami będą funkcjonować efektywnie. Service Desk wprowadza pojedynczy punkt kontaktu i obsługi zgłoszeń tworzonych przez użytkowników. Użytkownik zyskuje pewność, że wszystkie jego zgłoszenia zostaną zarejestrowane i obsłużone zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu koncepcji usługowej, nie wymaga się od niego znajomości szczegółów związanych z architekturą i działaniem systemów informatycznych. Pracownicy działów IT, Service Desk mogą usprawnić obsługę zgłoszeń, zwiększyć jakość obsługi użytkowników oraz zmniejszyć pracochłonność działań związanych z realizacją wniosków. Natomiast menadżerowie IT na bieżąco monitorują wydajność i efektywność obsługi zgłoszeń, by móc dostosowywać działanie Service Desk do aktualnych potrzeb i oczekiwań.

Zasoby przedsiębiorstwa stanowią o jego sile oraz potencjale rozwojowym. Z punktu widzenia IT należą do nich zarówno elementy infrastruktury: serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, okablowanie, jak i oprogramowanie: licencje, umowy, nośniki, certyfikaty legalności. W złożonych środowiskach ilość zasobów musi być duża, a to wymaga odpowiednich narzędzi do sprawnego zarządzania. Aplikacje tego typu pozwalają nie tylko uprościć procedury zarządzania zasobami, ale – poprzez mechanizm relacji – potrafią modelować złożone powiązania między elementami środowiska. Dodatkowo wspomagają organizacje podczas zadań inwentaryzacji oraz skanowania. Prawidłowo wdrożony system obniża koszty operacyjne przedsiębiorstwa, redukuje przestoje, optymalizuje zarządzanie stanami magazynowymi narzędzi i części zamiennych oraz centralne zarządzanie pracą. Dodatkowo, w przypadku licencji oprogramowania, system zarządzania zasobami umożliwia redukcję ryzyka związanego z błędną alokacją licencji.

Środowiska IT stają się coraz bardziej skomplikowane, rośnie także dynamika zmian w nich zachodzących. Aby sprawnie zarządzać architekturą takich środowisk oraz bezpiecznie przeprowadzać nich modyfikacje, niezbędna jest pełna i spójna wiedza na temat wszystkich komponentów IT oraz ich wzajemnych powiązań. Baza CMDB (Configuration Management DataBase) umożliwia przechowywanie informacji o poszczególnych elementach IT, ich parametrach oraz relacjach. Dzięki temu użytkownicy mogą budować modele usług IT i wykorzystać je do zarządzanie środowiskiem IT w sposób kompleksowy oraz mierzalny. Dodatkowo aplikacja CMDB pozwala na  analizowanie wpływu poszczególnych elementów na siebie, co jest przydatne podczas usuwania awarii oraz planowania zmian i przestojów. Baza wspomaga także procesy związane z inwentaryzacją i skanowaniem środowiska, dzięki czemu gwarantuje, że informacje przechowywane w systemie będą spójne i zgodne ze stanem faktycznym. Dzięki CMDB możliwe jest efektywne zarządzanie architekturą środowiska IT, bez błędów i przestojów.

Relokacja lub migracja, czyli zmiana lokalizacji aplikacji krytycznych, to złożony i wieloetapowy proces. W czasie jego przygotowania i przeprowadzenia zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych oraz urządzeń. Zapewniamy koordynację wszystkich działań związanych z przenoszeniem infrastruktury oraz aplikacji, aby uruchomić nową lokalizację Data Center w możliwie jak najkrótszym czasie.

Proces relokacji składa się z trzech kluczowych etapów: inwentaryzacja i analiza, szczegółowe planowanie oraz fizyczna relokacja.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy najwyższe bezpieczeństwo i profesjonalizm demontażu, transportu i ponownego montażu sprzętu. Każdy pracownik uczestniczący w tym procesie posiada niezbędne uprawnienia i kompetencje.

Dzięki współpracy ze specjalistycznymi firmami przewozowymi, wszystkie urządzenia transportujemy chronionymi, klimatyzowanymi pojazdami. Dysponujemy także robotami kroczącymi, eliminującymi wstrząsy podczas przenoszenia urządzeń.

Dla jeszcze lepszej ochrony interesów Klientów, każdy proces relokacji ubezpieczamy polisą OC.

W proces relokacji wpisana jest bardzo często utylizacja zużytego sprzętu. Cloudware Polska zadba i o tę stronę projektu. Gwarantujemy bezpieczną utylizację dysków, uniemożliwiającą osobom niepowołanym jakikolwiek dostęp do danych. 

Kadra

Jakość i szybkość relokacji zależy przede wszystkim od doświadczenia i wiedzy ludzi, którzy uczestniczą w tym skomplikowanym przedsięwzięciu. Wykwalifikowana kadra specjalistów oraz inżynierów dba, aby przenosiny serwerowni przebiegały sprawnie i terminowo.

Cały proces relokacji wymaga koordynowania dużej liczby zadań w tym samym czasie. Dlatego na każdym etapie działamy w ramach ustalonego z góry harmonogramu. Menedżerowie projektów i analitycy nieustannie nadzorują realizację planów, pilnując ich zgodności z ustalonymi terminami. Każdy pracownik Cloudware Polska zaangażowany w proces planowania i nadzoru posiada certyfikaty z obszaru zarządzania projektami oraz szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów. 

Pełen zakres usług dodatkowych

Na każdym etapie relokacji zapewniamy ścisłą współpracę z producentami sprzętu oraz  zewnętrznymi firmami serwisującymi urządzenia. W razie potrzeby zapewniamy sprzęt zastępczy na czas relokacji, zakup dodatkowego sprzętu bezpośrednio od producentów, a także montaż lub doposażenie okablowania. Minimalizujemy w ten sposób koszty, usprawniając jednocześnie przebieg całego przedsięwzięcia.

Zarządzanie Przedsiębiorstwem
oraz Centra Przetwarzania Danych

W Cloudware Polska proponujemy koherentną wizję zarządzania środowiskiem IT opartą na trzech filarach:

  • Service Desk – do rejestracji i obsługi zgłoszeń pochodzących od użytkowników oraz aplikacji. Pojedynczy punkt kontaktu i obsługi zgłoszeń tworzonych przez użytkowników.
  • Asset Management – do sprawnego zarządzania materialnymi i niematerialnymi zasobami. Aplikacja pozwala uprościć procedury zarządzania zasobami i potrafi modelować złożone powiązania między elementami środowiska.
  • CMDB – do modelowania środowiska IT, w szczególności usług przez nie świadczonych.

Powyższe rozwiązania pozwalają na efektywne zarządzanie IT w kontekście jego architektury, bezpieczeństwa, dostępności oraz kosztów. Narzędzia tworzone przez Cloudware Polska są elastyczne – dostosowują się do bieżących oraz przyszłych potrzeb organizacji. Dodatkowo świadczymy usługę relokacji i migracji DC. Zapewniamy najwyższe bezpieczeństwo i profesjonalizm demontażu, transportu i ponownego montażu sprzętu.

NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne