KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla Kandydatów do pracy

I. [Administrator danych]

1. Administratorem danych jest Cloudware Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Dziekońskiego 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360267, posługująca się numerem NIP 7010244049.
2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się:
a) poprzez adres korespondencyjny wskazany powyżej,
b) poprzez adres e-mail: info@cloudware.pl
c) poprzez Inspektora Ochrony Danych: info@cloudware.pl

II. [Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania]

1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenie procesu rekrutacji, w zakresie danych o których mowa w art. 22 1 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO. W pozostałym zakresie danych, administrator przetwarza je na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. Dane osobowe kandydatów będą udostępniane innym spółką wchodzących w skład grupy kapitałowej, w celach przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO.
3. Dane osobowe osoby przyjmowanej do pracy będą przekazywane podmiotom leczniczym na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu odbycia wstępnych badań lekarskich o których mowa w art. 229 kodeksu pracy.

III. [Odbiorcy danych]

Dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane przez podmioty, które świadczą usługi pomocnicze związane z rekrutacją (np. portale internetowe), podmioty lecznicze oraz spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

IV. [Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do danych;
b) otrzymania kopii danych;
c) sprostowania danych;
d) usunięcia danych;
e) ograniczenia przetwarzania;
f) przenoszenia danych;
g) sprzeciwu;
h) cofnięcia zgody.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej Klauzuli.

V. [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

VI. [Wymóg podania danych]

Podanie danych osobowych zawartych w art. 22 1 kodeksu pracy, jest wymogiem uczestnictwa w rekrutacji. W pozostałym zakresie danych przekazanie jest fakultatywne.