NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Odbiorcy i właściciele usług  informatycznych, wymagają od dostawców wysokiej niezawodności i dostępności systemów IT.

Dostępność to czas bezawaryjnego działania usługi w stosunku do całego czasu, w którym powinna działać. Dziś nie stanowi większego problemu zapewnienie jej na poziomie 90, czy 99 procent, ponieważ otoczenie biznesowo – informatyczne dynamicznie się zmienia. Niezależnie od tego w jakiej branży operuje dana organizacja, nietrudno jednak wyobrazić sobie skutki działania krytycznych systemów na poziomie dostępności równym 90%, co stanowiłoby tygodniowo ponad 16 godzin przerw w pracy!

Na powyższym wykresie zaprezentowano przyczyny niedostępności systemów informatycznych. Bez względu na to czy wynika ona z błędu człowieka, czy awarii sprzętowych, w większości przypadków jesteśmy w stanie jej przeciwdziałać, ewentualnie skracać do minimum czas awarii. Do sprawnego zarządzania organizacją IT potrzebne są narzędzia do monitorowania dostępności i wydajności usług wraz z komponentami: serwerami, systemami oraz aplikacjami. Na bezproblemowe korzystanie z infrastruktury informatycznej wpływają także procesy i procedury IT, obowiązujące w firmie. Wszystkie mają jeden cel: optymalizowanie zdolności infrastruktury IT oraz organizacji tak, by zapewniała efektywny kosztowo i stały poziom dostępności – zawsze, gdy jest potrzebna. Dla klienta biznesowego oznacza to bezproblemową realizację założonych celów.

Według bibliotek ITIL zarządzanie dostępnością  zapewnia, że usługi są dostępne, kiedy Klient ich potrzebuje, a to wynika m.in. z wymogów biznesu, niezbędnej infrastruktury, procesów i procedur IT.  Celem procesu jest optymalizowanie zdolności infrastruktury IT oraz organizacji wsparcia do dostarczania efektywnego kosztowo i stałego poziomu dostępności, co umożliwi klientowi biznesowemu realizację jego celów.

W zakres procesu zarządzania dostępnością wchodzą między innymi:

  • optymalizowanie dostępności poprzez monitorowanie i raportowanie wszystkich kluczowych jej elementów
  • przewidywanie i projektowanie oczekiwanych poziomów dostępności oraz bezpieczeństwa
  • zbieranie, analizowanie i utrzymywanie danych o dostępności oraz ich raportowanie
  • zapewnianie, że poziomy usług będą odpowiadały badanym poziomom dostępności usług zgodnie z SLA
  • monitorowanie celów SLA i osiągnięcia możliwości świadczenia usług przez zewnętrznych dostawców
  • systematyczne podnoszenie dostępności usług i ich komponentów

Dzięki podejściu procesowemu do zarządzania dostępnością  możemy zredukować częstotliwość i czas trwania awarii infrastruktury informatycznej. Niedostateczne poziomy usług zostają zidentyfikowane, łatwiej jest podejmować prace korygujące, a personel zmienia nastawienie z reaktywnego na proaktywne.

W ciągu ostatnich lat narzędzia do monitorowania infrastruktury informatycznej ewoluowały wraz z rozwojem systemów informatycznych. W początkowym okresie wiodący dostawcy oferowali narzędzia do zarządzania, monitorowania oraz analizowania aktywności w sieci. Na rynki wprowadzano rozwiązania, które ułatwiały monitorowanie systemów operacyjnych oraz zarządzanie nimi. W tamtych czasach możliwe było wczesne wykrywanie problemów na podstawie zdarzeń alarmowych pochodzących z zarządzanych systemów. Dodatkowym wsparciem dla administratorów był a prezentacja danych wydajnościowych oraz raportów, co pomagało im planować pojemność infrastruktury IT.

Kolejnym krokiem było monitorowanie zarówno platformy systemowej, jak i działających na niej aplikacji – także z punktu widzenia użytkownika końcowego, zarówno przez aktywny jak i pasywny tryb monitorowania. Późniejsze systemy identyfikują poszczególnych Klientów, aplikacje oraz transakcje. Najnowocześniejszym osiągnięciem branży IT w tym zakresie jest natomiast usługa, obejmująca komponenty zarówno warstwy sieciowej, serwerowej, jak i aplikacyjnej. Systemy IT traktowane są dziś jako integralna całość. Administratorzy mogą zarządzać infrastrukturą z perspektywy operacyjnej oraz biznesowej bo – IT to biznes i biznes to IT.

Monitorowanie infrastruktury serwerowej stanowi fundament kompleksowego systemu. Dedykowane do tego celu rozwiązania pozwalają na proaktywne monitorowanie serwerów i systemów operacyjnych, bazodanowych oraz aplikacyjnych w środowiskach rozproszonych. Ułatwiają również zarządzanie nimi.  Wsparcie obejmuje większość obecnie używanych systemów, zbudowanych zgodnie z architekturą agent – serwer – Klient. Kolekcja danych realizowana jest za pomocą zestawu różnorodnych agentów integrujących się z monitorowanym środowiskiem i dostarczających szeroki zestaw parametrów charakteryzujących pracę tego środowiska. Obok rozwiązań agentowych, systemy umożliwiają tzw. bezagentowe monitorowanie, bazując na zbiorze popularnych protokołów sieciowych. Możliwe jest definiowanie dynamicznych progów na podstawie danych historycznych. Dzięki temu użytkownicy efektywnie analizują trendy, lepiej planują zużycie zasobów oraz identyfikują źródła ewentualnych problemów.

Rozwiązanie do śledzenia rzeczywistych transakcji. Działa w oparciu o specjalistyczne sondy, na które przekierowywana zostaje kopia ruchu sieciowego z przełączników sieciowych. System pozwala na analizę ruchu sieciowego z identyfikacją poszczególnych Klientów, aplikacji, transakcji i ich elementów składowych. Narzędzie mierzy oraz zbiera rzeczywiste dane o aplikacjach klienckich, sieci oraz czasie odpowiedzi serwerów. Dzięki temu – prócz analizy poprawności działania oraz wydajności systemu – zebrane dane możemy wykorzystać na potrzeby raportowania SLA.

Monitorowanie z perspektywy użytkownika końcowego jest istotne zwłaszcza tam, gdzie liczy się wysoka dostępność systemów. Rozwiązania dostarczane przez Cloudware Polska identyfikują i rozwiązują problemy, zanim zakłócą one działanie systemów biznesowych. Dodatkowo umożliwiają badanie usług dostarczanych za pośrednictwem sieci. Zaletą monitorowania aktywnego jest analizowanie dostępności aplikacji nawet w przypadku niedużego ruchu lub jego braku. Dzieje się tak, ponieważ akcje użytkownika końcowego, wykonywane z różnych lokalizacji, są symulowane. Scenariusze testowe nagrywa się w dedykowanym narzędziu do testowania wydajności, a następnie ładowane bezpośrednio na serwer i dystrybuowane na agenty monitorujące. Istnieje możliwość dystrybucji tego samego skryptu na wiele agentów w różnych lokalizacjach, co daje szerszy obraz monitorowanego środowiska.

Rozwiązania klasy Business Service Management pomagają zrozumieć złożoność relacji pomiędzy usługami biznesowymi oraz wspierającymi je technologiami. Systemy zapewniają zaawansowaną, działającą w trybie rzeczywistym wizualizację stanu usług i procesów oraz dotyczących ich zdarzeń. W analizie bieżącej sytuacji uwzględniane są zdarzenia i dane pochodzące z szerokiej gamy zasobów IT oraz systemów wspierania biznesu. Można wykorzystać np. dane z aplikacji monitorujących, systemów utrzymania infrastruktury teletechnicznej, a także z repozytoriów przechowujących dane biznesowe – takie jak bieżący wolumen transakcji, przychody, dane klientów, podpisane kontrakty. Narzędzie, które znajdują się w portfolio Cloudware Polska, wspomaga rozwiązywanie problemów dzięki automatycznej analizie przyczyn awarii i jej wpływu na usługi biznesowe, ale także przez integrację z systemami wsparcia i dostarczania usług. Daje pełniejszy obraz poziomu usług świadczonych w silosach operacyjnych i biznesowych, wizualizuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI, SLA). Pomaga również zautomatyzować proces definiowania modelu usług poprzez integrację z bazami CMDB. Rozwiązanie klasy BSM, które posiadamy niweluje ryzyko, ponieważ nie tylko mierzy, ale i czytelnie wizualizuje poziom jakość.

Monitorowanie usług biznesowych

Dzięki podejściu procesowemu do zarządzania dostępnością możemy zredukować częstotliwość i czas trwania awarii infrastruktury informatycznej. Użytkownicy efektywnie analizują trendy, lepiej planują zużycie zasobów oraz identyfikują źródła ewentualnych problemów.

  • DatacenterMonitorowanie infrastruktury serwerowej. Proaktywne monitorowanie serwerów i systemów operacyjnych, bazodanowych oraz aplikacyjnych w środowiskach rozproszonych.
  • Real User Experience Rozwiązanie do śledzenia rzeczywistych transakcji. System pozwala na analizę ruchu sieciowego z identyfikacją poszczególnych Klientów, aplikacji, transakcji i ich elementów składowych.
  • Monitorowanie robotyczne – Z perspektywy użytkownika końcowego. Nasze rozwiązania identyfikują i rozwiązują problemy, zanim dojdzie do awarii. Symulują także działania użytkowników w ramach testów.
  • Usługi – Rozwiązania klasy Business Service Management. Automatyczna analiza przyczyn awarii i jej wpływu na usługi biznesowe.
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne