Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Cloudware Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-739, pod adresem ul. Pory 59 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000360267.

Kontakt
Od 25 maja 2018 roku będziesz mogła/mógł kontaktować się z nami pod adresem e-mail rodo@cloudware.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu udziału w tej rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a) RODO, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

c) Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych.
Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie Twoich danych następującym podmiotom: firmie świadczącej usługi IT, firmie hostingowej.

Wskazane powyżej podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Dane osobowe mogą być ujawnione również właściwym organom władzy publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do zakończenia procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko.

Twoje prawa
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
dostępu do swoich danych i kopii danych,
prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania danych, – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
prawo do wniesienia sprzeciwu,

możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania

możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.

Prawo do przenoszenia danych

prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w  strukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.

Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego organu nadzorczego, w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Dobrowolność podania danych

Twoje dane podajesz dobrowolnie, jednakże przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla celów opisanych powyżej.