NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Cloudware Data Center Management System – autorskie rozwiązanie Cloudware Polska, stworzone z myślą o kompleksowym zarządzaniu Data Center. Wyposażone w wiele unikalnych funkcjonalności, które ułatwiają pracę i eliminują ryzyko błędów.

Rozwiązanie służy do kompleksowego zarządzania Data Center w następujących zakresach:

 • Fault Management
 • Performance Management
 • Service Desk
 • Configuration Management
 • Business Service Management
 • Automatyzacje
 • Wsparcie dla procesów ITSM
 • Zarządzanie licencjami – Asset Software Management

Fault Management

Pełne wsparcie dla wszystkich elementów Data Center:

 • Warstwa systemowa – wirtualizacja, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, serwery WWW
 • Warstwa aplikacyjna – JAVA, .NET
 • Warstwa  IP – urządzenia sieciowe oraz ich geolokalizacja
 • Warstwa telco – EMS, NMS
 • Warstwa SAN – macierze, przełączniki, wirtualizacja

Performance Management

CDCM dysponuje zaawansowanym modułem do zarządzania wydajnością: o wysokiej skalowalności, zaawansowanej logice i z pełnym wsparciem dla rozbudowanych funkcji matematycznych opisujących KPI.

Service Desk

Funkcjonalność obejmuje swoim zakresem:

 • Wsparcie dla obszarów: Problem, Incydent, Change oraz Config Management
 • Automatyzacje związane z zakładaniem i wygaszaniem zgłoszeń na podstawie alarmów ze wszystkich elementów CDCM
 • Zgłoszenia usługowe na potrzeby liczenia SLA dla całego Data Center

Configuration Management

Rozwiązanie wspiera zarządzanie konfiguracją z punktu widzenia całego Data Center – CMDB – oraz z punktu widzenia konfiguracji pojedynczych jej elementów sieciowych i serwerowych. Dodatkowo Configuration Management nadzoruje jakość konfiguracji urządzeń aktywnych, alarmuje o ewentualnej zmianie i raportuje różnice matryca – stan obecny.

Business Service Management

Platforma Cloudware Data Center Management wyposażona została w mechanizmy do rozliczania SLA, liczenia dostępności usług oraz analizy jakości usług. Do głównych funkcjonalności analitycznych należą:

 • Dekompozycja usług biznesowych na potrzeby monitorowania ich w oparciu o zdarzenia pochodzące z IT
 • Hierarchiczna struktura usług i ich SLA
 • Zaawansowane KPI

Automatyzacje

Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie środowiskami oraz związane z tym czynności wykonywane są automatycznie.

Wsparcie dla procesów ITSM

W CDCM uwzględniliśmy szereg procesów ITSM w pełni przystosowanych do rynku EEMEA. Są one zoptymalizowane pod kątem złożoności, modelu pracy oraz kalendarzy lokalnych. Platforma pozwala na wykorzystanie metodyki Agile do przekazywania kodu na produkcję oraz ułatwia zarządzanie wydaniami oprogramowania.

Zarządzanie licencjami

Dzięki Cloudware Data Center Management System, zarządzanie licencjami staje się znacznie łatwiejsze i efektywniejsze. Użytkownicy otrzymują dostęp do takich funkcjonalności, jak:

 • Audyty zgodności licencyjnych – prawne oraz techniczne
 • Baza informacji o posiadanych licencjach
 • Baza informacji prawnych związanych z poszczególnymi modelami licencjonowania
 • Raporty zgodności
 • Automatyczne skanowanie systemów pod kątem używanych licencji
 • Informowanie o niezgodnościach
 • Proces ciągłego podnoszenia świadomości licencyjnej u użytkowników Data Center

Wizualizacja i RCA dla sieci SDH/PDH/DWDM

CDCM oferuje unikalną na rynku funkcjonalność wizualizacji połączeń w warstwach niższych niż IP. Wprowadziliśmy ją z myślą o urządzeniach zarządzanych przez EMS/NMS – Huawei oraz Alcatel. Stworzyliśmy autorską aplikację, która łączy się się z Element Manager’em przy użyciu technologii CORBA. Wykryte połączenia analizowane są z zastosowaniem teorii grafów. Dzięki topologii możliwe jest obliczanie RCA dla sieci noIP.

Wizualizacja GeoMap

Ta funkcjonalność jest naszą autorską aplikacją, korzystającą z bibliotek OpenStreetMap. Dzięki niej alarmy pochodzące z urządzeń monitorowanych za pomocą CDCM mogą być prezentowane na mapie geograficznej. Całość zaimplementowana została w IBM Tivoli Integrated Portal oraz IBM Dashboard Application Services Hub. Rozlokowywanie urządzeń na mapie odbywa się na podstawie danych geolokalizacyjnych pobieranych z ich konfiguracji bądź z bazy CMDB bazującej na narzędziu IBM Control Desk.

Integracja z systemami 3rd party

CDCM dostarcza gotowe narzędzia do swobodnej integracji z następującymi systemami:

 • Infosim StableNet oraz StableNet Telco – narządzie klasy Fault Management, Performance Management oraz Configuration Management
 • Flopsar Suite – narzędzie klasy „Fault detection and performance monitoring tool for Java applications”
 • Cloudware Management Platform (CMP) – narzędzie klasy „Real-time Infastructure Optimization Platform”

Integracje realizowane są za pomocą autorskich aplikacji połączeniowych.

Repozytorium CDCM

Zawiera gotową aplikację oraz procesy niezbędne do konfigurowania systemu monitorowania i zarządzania nim. Repozytorium korzysta z CMP. Powstała w ten sposób baza wiedzy:

 • Ukazuje pełen proces życia systemu wchodzącego do monitorowania
 • Pozwala usystematyzować monitoring i konwencje nazewnicze
 • Obejmuje pełen proces akceptacji oraz konfiguracji monitoringu dla systemów zarządzanych
 • Przedstawia katalog usług monitoringowych

Autorskie raporty

W CDCM zaimplementowaliśmy szereg raportów przystosowanych do wymogów rynku EEMEA:

 • Śledzenie zmian modeli usług na przestrzeni czasu, zrealizowane w oparciu o dane znajdujące się w CMP
 • Śledzenie zmian zasobów na przestrzeni czasu, tworzone na podstawie danych znajdujących się w IBM Tivoli Warehouse
 • Raporty „Capacity Planing” korzystające z danych znajdujących się w IBM Tivoli Warehouse
 • Raportowanie licencji w modelu „per user” na podstawie danych znajdujących się w IBM Control Desk
 • Raport porównujący bieżące zużycie licencji w modeli PVU i RVU z ilością licencji bieżących, zrealizowany w oparciu o dane znajdujące się w IBM Endpoint Manager – Software Use Analysis
 • Raport zmian SLA na przestrzeni czasu, wykorzystujący dane znajdujące się w IBM Tivoli Business Service Manager
 • Raporty „what-if” bazujące na danych zgromadzonych w IBM Control Desk

Automatyczna dekompozycja usług

Wraz z CDCM dostarczamy gotową aplikację, umożliwiającą automatyczne dekomponowanie usług w IBM TBSM oraz opisywanie ich SLA. Proces ten realizowany jest w oparciu o dane pochodzące z IBM Control Desk (CCMDB) oraz IBM TADDM.

Wewnętrzne mechanizmy pozwalają też na automatyczne śledzenie zmian w systemach źródłowych i dokonywanie zmian w drzewie usług.

Procesy zarządzania

W CDCM zaimplementowaliśmy procesy zarządzania IT dedykowane dla rynku EEMEA. Zoptymalizowane zostały one pod kątem złożoności, modelu pracy oraz kalendarzy lokalnych i specyficznych eskalacji.

Monitorowanie zużycia licencji

Dodatkowa aplikacja umożliwia monitorowanie i alarmowanie w przypadku przekroczenia użycia licencji w modelu „per user”.

Kalendarze w agencie IBM SCAPM

Jednym z elementów CDCM jest funkcjonalność kalendarza dla poszczególnych testów monitorujących. Stworzona została na bazie agent builder’a, a umożliwia uruchamianie sytuacji SCAPM bądź skryptów w określonych terminach, np.:

 • Codziennie w godz.: 8:00 – 16:00 co 10 min
 • Codziennie w godz. 9:00 – 17:00 oraz w weekendy w godz. 10:00 – 15:00
 • W godz. 10:00 – 15:00 co 20 min, w godz. 15:00 – 20:00 co 5 min
 • itd.

Automatyczne notyfikacje

Tę aplikację dostarczaną w ramach CDCM zbudowaliśmy w oparciu o IBM Netcool Impact. Umożliwia ona automatyczne lub ręczne notyfikacje o alarmach za pomocą SMS, poczty e-mail. Zawiera też funkcjonalność zakładania incydentów technicznych oraz usługowych w BMC Remedy, ATMosfera, HP Service Manager oraz IBM Control Desk.

Zamknięcie incydentu powoduje zamknięcie alarmu w IBM Netcool/OMNIbus.

Dynamiczne progi monitorowania

Aplikację przeznaczono do dynamicznego ustawiania progów monitorowania dla dysków bądź systemów plików w oparciu o definicje znajdujące się w zewnętrznej bazie danych zasilanej ręcznie, na wyraźne zgłoszenie administratora. Dzięki aplikacji:

 • Nie ma potrzeby ingerowania w sytuacje w IBM APM
 • Można zmieniać poziomy monitorowania „on-demand”

SSO

Aplikację dostarczana w ramach CDCM, zawierająca funkcjonalności Single Sign-On, dla następujących komponentów:

 • IBM TIP oraz Dash
 • IBM APM
 • IBM CD
 • IBM IEM

Logowanie może odbywać się w oparciu o autentykację w Active Directory oraz LDAP.

Modele licencyjne

Obszerna baza wiedzy o modelach licencyjnych IBM (per user), HP, Oracle oraz Microsoft. Baza wiedzy budowana jest na podstawie IBM CD i umożliwia dokładniejsze monitorowanie użycia i posiadania licencji.

Cloudware Data Center Manager

Cloudware Data Center Management System – autorskie rozwiązanie Cloudware Polska, stworzone z myślą o kompleksowym zarządzaniu Data Center. Wyposażone w unikalne funkcjonalności, które ułatwiają pracę i eliminują ryzyko błędów.

Kompleksowe zarządzanie Data Center w zakresach takich jak:

 • Fault Management
 • Performance Management
 • Service Desk
 • Configuration Management
 • Business Service Management
 • Automatyzacje
 • Wsparcie dla procesów ITSM
 • Zarządzanie licencjami – Asset Software Management

Unikalne funkcjonalności CDCM

 • Wizualizacja i RCA dla sieci SDH/PDH/DWDM
 • Wizualizacja GeoMap
 • Integracja z systemami 3rd party – integracja z Infosim StableNet oraz StableNet Telco, Flopsar Suite, Cloudware Management Platform (CMP)
 • Repozytorium CDCM – konfiguracja systemu monitorowania
 • Autorskie raporty
 • Automatyczna dekompozycja usług
 • Procesy zarządzania
 • Monitorowanie zużycia licencji
 • Kalendarze w agencie IBM SCAPM
 • Automatyczne notyfikacje
 • Dynamiczne progi monitorowania
 • SSO
 • Modele licencyjne
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne